25 juni, 2024

Disclaimer

3 mins read

Gebruik van de website

AS Factory vzw – afdeling Animado!, hierna te noemen Animado, verleent u hierbij toegang tot www.animado.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Animado behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Algemeen karakter

Alle informatie op de website van Animado en op de websites waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd persoonlijk contact opnemen met onze diensten via de contactgegevens op deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Animado besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal Animado al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‘Contact’ in de navigatiebalk. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen twee werkdagen. Animado spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Animado kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De op de website aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Animado.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Alle prijzen op de website zijn inclusief 0% BTW (bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen). Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Hyperlinks en verwijzingen

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Animado nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Animado beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Animado. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Animado, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bescherming van persoonsgegevens

Animado hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke via info@animado.be of via de contactgegevens op deze website.